اکثرلامپ UVAبرنامه هایی که از طول موج 365 نانومتر استفاده می کنند را می توان به عنوان فلورسانس یا پخت طبقه بندی کرد.فلورسانس تبدیل انرژی UVA به طول موج مرئی توسط موادی مانند رنگ، رنگدانه یا مواد معدنی است.لامپ فلورسنت Uvaبرای چنین کاربردهایی به عنوان نور سیاه شناخته می شود، زیرا خود نورها تاریک به نظر می رسند، اما هنگامی که به اشیاء مختلف تابیده می شوند، رنگ های قابل مشاهده متنوعی از خود ساطع می کنند.لوله روشنایی UVA 365 نانومتری می تواند توسط مقامات مجری قانون برای شناسایی اصالت پول استفاده شود.ایالات متحده و بسیاری از کشورهای دیگر از یک نوار فلورسنت نامرئی بر روی فرقه های بزرگ خود استفاده کرده اند که فقط در زیر نور سیاه نشان داده می شود.