لومینوفور تری فسفری خاکی کمیاب به عنوان ماده شب تاب در داخل استفاده می شودلامپ مهتابی.تکنیک پوشش پیشرفته آب-پودر، که کارایی نور را افزایش می دهد و تضعیف نور را کاهش می دهد. در مقایسه با مواد شب تاب سنتی لاکتو فسفات کلسیم، ضریب درخشندگی 35٪ افزایش می یابد و شاخص ارائه رنگ آن می تواند به بیش از 85 برسد و جسم را به خوبی بستر کند. روشن تر، شفاف تر و راحت تر.با پوسیدگی نور کم، طول عمرلوله فلورسنت تری فسفر می تواند بیش از 12000 ساعت باشد.دمای رنگ های مختلفی برای این نوع ایجاد می شودلامپ مهتابی برای سازگاری با محیط های مختلفشایان ذکر است که انواع مختلف لامپ لامپ فلورسنت فقط با بالاست الکترونیکی قدرت یکسان قابل استفاده است.