لوله میکروب کش کوارتز UVCخط طیفی گسیلی آن با طول موج 253.7 نانومتری با چشم غیرمسلح نامرئی است.طول موج 253.7 نانومتر می تواند اثر باکتری کش خوبی داشته باشد.این به این دلیل است که سلول‌ها در طیف جذب امواج نور قانون دارند و جذب زیادی از پرتوهای فرابنفش با طول موج 250 نانومتر تا 270 نانومتر دارند.اشعه ماوراء بنفش جذب شده در واقع بر روی ماده ژنتیکی سلول ها اثر می گذارد.یعنی DNA، که باعث جهش مواد ژنتیکی می‌شود و باعث می‌شود باکتری‌ها فوراً بمیرند یا قادر به تولید مثل فرزندان برای رسیدن به هدف عقیم‌سازی نباشند.لوله UVC به طور گسترده ای در ضد عفونی بیمارستان، بهداشت مواد غذایی، ضد عفونی تجهیزات، مکان های مختلف بهداشتی و پیری چرم استفاده می شود.