لوله کشنده پشه به عنوان طبقه بندی می شوداشعه ماوراء بنفش UVA.آنها سطح انرژی پایین و طول موج های کمی طولانی تر در طیف دارند.بازرسی صنعتی و تجزیه و تحلیل تست، آشکارساز ارز بانکی، کانی شناسی، جرم شناسی، تولید مواد غذایی، گرفتن حشرات، و غیره رایج ترین برنامه های کاربردی برای پایه لوله های بلک لایتبه شرح زیر است: زاپرهای اشکال - با جذب اشکالات و کشتن آنها با برق کار می کنند.پلیمریزاسیون - فرآیند شیمیایی که توسط آن مولکول ها به یکدیگر متصل می شوند.تخت برنزه - لوله های UVA به دلیل قدرت کم برای استفاده ایمن تر هستند.