فناوری نور مکمل LED رشد تکنولوژی جدیدی است که با توسعه LED در سال های اخیر ظهور کرده است.تعداد زیادی از مطالعات و کاربردهایچراغ رشد گیاه LEDدر محیط های کشت تأسیسات نشان می دهد که می تواند کیفیت نور را در مولفه های طیفی سایر منابع نور مصنوعی حل کند.ناخالصی، شدت نور ناسازگار، و بازده انرژی کم تابش منبع نور.استفاده ازچراغ رشد گیاه LEDمی تواند به طور قابل توجهی باعث رشد اسفناج، تربچه و کاهو، بهبود شاخص های مورفولوژیکی و افزایش نرخ رشد و نرخ فتوسنتزی آنها تا بیش از 20٪ شود.باله های آلومینیومی ازچراغ گیاهی LEDاز الگوی مربع آلومینیوم هوانوردی (آلومینیوم ضخیم شده) ساخته شده اند تا از راندمان اتلاف گرما و افزایش عمر مفید اطمینان حاصل شود.