لوله بازرسی مشکی از شیشه آبی مشکی ساخته شده است و دیواره لوله داخلی با فسفر پوشانده شده است.اینلامپ مشکی uv با فسفر ترکیبی ویژه ای پوشانده شده اند تا تابش را با حداکثر 365 نانومتر ساطع کنند.استفاده از مواد شیشه ای خام با کیفیت خوب و پودر جذاب پشه آماده شده و تابش موج ویژه به طول 360 نانومتر.استفاده از این ویژگی که بینایی حشرات حداکثر حساسیت را در ناحیه فرابنفش 360 نانومتر دارد و شبیه سازی برای تابش پرتویی با ویژگی مشابه، سپس جذب و کشتن آنها.تطبیق بالوله نور سیاه UVوسایل در خانواده، اتاق غذاخوری، مزرعه و خانه پرنده و غیره.