نورپردازی ضد انفجار برای هر شرکتی که در محیط های خطرناک با گازها و بخارات بالقوه انفجاری فعالیت می کند ، ضروری است.در صورت عدم اجرای صحیح اقدامات ایمنی ، کارمندان شاغل در یک محیط خطرناک در معرض خطر انفجارهای احتمالی قرار می گیرند.در نتیجه ، بسیار مهم است که شما درک کنید که چگونه نورپردازی اثبات انفجار می تواند به نفع تجارت و ایمنی کارمندان شما باشد.